Coor 2018 VD Ord Marknad Verksamhet Erbjudande Målstyrd verksamhet Hållbarhet Bolagsstyrning

Sammanfattad onlineversion Års- och hållbarhets­redovisning 2018

Ladda ner årsredovisningen (PDF)

Passion för service

9 489 Nettoomsättning msek

490 Justerat EBITA
MSEK

448 Operativt
kassaflöde
MSEK

11 174 Medarbetare


VD Ord Service med hjärna  och hjärta

2018 har varit ett fantastiskt år för oss på Coor och jag är stolt och tacksam över det stora förtroende som våra kunder och investerare visar oss. Jag vill också rikta ett varmt tack till våra medarbetare runt om i Norden som dag efter dag kommer till jobbet och visar vad vi på Coor verkligen menar med passion för service.

- Mikael Stöhr, VD och koncernchef

2018 var på många sätt ett betydande år för Coor, det var det år under vår historia som vi växt allra kraftigast, både organiskt och genom förvärv. Under 2018 förvärvade vi tre bolag; lokalvårdsbolaget Elite Miljø i Danmark, fastighetsservicebolaget OBOS Eiendomsdrift i Norge samt det norska servicebolaget West Facility Management AS, våra första förvärv sedan börsnoteringen 2015.

 Detta visar på vår förmåga att ta tillvara på affärsmöjligheter, samtidigt som vi följer vår strategiska riktning. Förvärven ligger helt i linje med Coors prioriteringar när det gäller serviceinnehåll, geografisk placering, kompetensförstärkning och möjlighet till att skapa ytterligare värde för våra kunder. Genom förvärven har vi kraftigt flyttat fram våra positioner och tagit marknadsandelar på tvären i Norden. Förvärvet av Elite Miljø i Danmark innebär exempelvis att Coor numera är Danmarks näst största lokalvårdsleverantör.

KUNDNÖJDHETEN ÖKAR

Den kraftiga tillväxten till trots har vi inte tappat fokus på våra existerande kunder. Under 2018 har Coor omförhandlat avtal till en volym av cirka 2,6 mdSEK. Sett över en period om de senaste tre åren är den totala omförhandlingsgraden 90 procent, vilket visar på den långsiktighet i kundsamarbeten som blivit Coors signum. För femte året i rad ökar dessutom kundnöjdheten i hela koncernen, enligt vår årliga kundnöjdhetsundersökning.

Bland de förlängda IFM-uppdragen finns Det Norske Veritas Eiendom, Equinor (f.d. Statoil), Ericsson och Trafikverket. Coor tecknade ett flertal nya avtal under 2018 med bland annat Attendo, MAN Diesel, Swedavia och H&M. Under året tecknade vi även ett nytt femårigt IFM-avtal med finans- och försäkringskoncernen Storebrand i Norge, ett avtal vars storlek befäster vår position som den marknadsledande leverantören av IFM i Norden.

MARKNAD MED MÖJLIGHETER

Jag ser mycket positivt på framtiden. På Coors nordiska hemmamarknad finns goda möjligheter till expansion, dels för att stora andelar av marknaden inte är outsourcade, dels för att allt fler företag vill gå mot ett IFM-upplägg. Coor har även ett uttalat mål att växa inom enstaka FM-tjänster, främst fastighetsservice, lokalvård och mat & dryck. På så sätt kan vi garantera ett stabilt intäktsflöde som balanserar det mer ojämna flödet av stora IFM-affärer.

PASSION FÖR SERVICE

Kundupplevelsen har under de senaste åren stått i centrum för vår serviceleverans – det är genom vår förmåga att förstå våra kunder som vi kan skräddarsy tjänsterna efter deras unika behov. En del av vårt bolags DNA är ett ständigt innovations- och utvecklingsarbete. Det gäller både de koncernövergripande projekten, som utvecklandet av våra digitala tjänster, och de enskilda kontrakten där medarbetarna kontinuerligt kommer med idéer till förbättringar.

För att verkligen lyckas med kundupplevelsen måste också vår genuina passion för service genomsyra allt vi gör. Vad innebär då passion för service? För mig handlar det om att vi som arbetar på Coor kopplar på både hjärta och hjärna när vi går till arbetet. Våra medarbetare trivs med att sprida en positiv känsla omkring sig, men lika viktigt för dem är att ta sig an och lösa de problem som uppstår i vardagen. På så sätt blir vi en partner som verkligen adderar värde till våra kunder och deras medarbetares arbetsdag.

HÅLLBARHET EN KÄRNFRÅGA

Hållbarhet är en av Coors kärnfrågor, för oss omfattar begreppet både affärsmässiga, sociala och miljömässiga dimensioner. Hållbarhet påverkar arbetet i hela koncernen. Det är viktigt för oss på ett affärsmässigt plan och ger oss stora konkurrensfördelar. Vi ser en allt större efterfrågan från våra kunder och deras medarbetare på hållbara servicelösningar, som exempelvis minskad energi- och kemikalieanvändning. Ett aktivt hållbarhetsarbete är en förutsättning för att vår verksamhet ska kunna existera även på lång sikt.

På Coor har vi valt att sätta våra hållbarhetsmål i en global kontext genom att knyta dem mot de åtta av FN:s sjutton hållbarhetsmål där Coor har möjlighet att bidra på bästa sätt. Inom dessa åtta områden har vi satt tydliga och kvantifierbara mål. Ett av målen är att vi på Coor ska halvera vårt totala koldioxidavtryck till 2025.

BÄSTA ÅRSRESULTATET NÅGONSIN

Coor har levererat sitt bästa årsresultat någonsin under 2018. En del av förklaringen är ett starkt erbjudande och goda kundrelationer, en annan del att vi framgångsrikt förvärvat och integrerat tre bolag i Danmark och Norge. Coor summerar 2018 med 10 procent organisk tillväxt 10 procent tillväxt från förvärv och 5 procent förbättring av rörelseresultatet.

Våra framgångar till trots slår vi oss inte till ro. Genom ett tydligt fokus på kundupplevelse, utvecklings- och innovationsarbete och hållbarhet fortsätter vi att skapa marknadens starkaste erbjudande.

2018 har varit ett fantastiskt år för oss på Coor och jag är stolt och tacksam över det stora förtroende som våra kunder och investerare visar oss. Jag vill också rikta ett varmt tack till våra medarbetare runt om i Norden som dag efter dag kommer till jobbet och visar vad vi på Coor verkligen menar med passion för service.

Stockholm i mars 2018

Mikael Stöhr
Vd och koncernchef

MarknadenFortsatt stabil utveckling

Tillväxten på den nordiska FM-marknaden är stabil och drivs av en ökad outsourcing av facility management-lösningar. Coor behåller positionen som ledande inom IFM-tjänster och fokuserar samtidigt på tillväxt inom enstaka FM-tjänster.

Coors erbjudande har stått sig väl i konkurrensen och marknadsandelen i segmentet SME har fortsatt att öka. Antalet upphandlingar av stora IFM kontrakt varierar från år till år, men över tid är andelen vunna kontrakt för Coor stabil.

~400
MD SEK
Totalmarknad

~200
MD SEK
Outsourcad FM

~15
MD SEK
IFM

Total marknad

Värdet av alla servicetjänster inom FM för samtliga företag och organisationer i Norden. I detta ingår även värdet av tjänster som idag sköts av företagen själva.

OUTSOURCAD FM

Värdet av den totala marknaden som är outsourcad.

  • 2-3% årlig tillväxt
  • Små och stora kunder
  • Fragmenterad marknad
  • Coor ~ 5% marknadsandel

IFM

Värdet av de integrerade service­leveranserna inom outsourcad FM.

  • ~5% årlig tillväxt
  • Stora kunder
  • Konsoliderad marknad
  • Coor ~ 40% marknadsandel

Coors Totala nettoomsättning

9 489 MSEK

Fördelning per kontraktstyp
61%
39%
Integrerad FM (IFM)
FM-tjänster
Fördelning per tjänstekategori
64%
36%
Arbetsplatsservice
Fastighetsservice
Fördelning omsättning per land
50%
25%
7%
18%
Sverige
Norge
Finland
Danmark

VerKsAmhetenPassion för service

Passion för Service präglar allt vi på Coor gör; det har gjort oss till en ledande
leverantör av Facility Management i Norden.

Sverige
Hide
”Jag är mycket stolt över att vi har fått förnyat förtroende från många av våra kunder.”

ANNACARIN GRANDIN

Landschef Sverige

4 788 Nettoomsättning MSEK
434 Justerat EBITA MSEK
4 222 Antal medarbetare FTE
50% Av koncernens omsättning

Förnyat förtroende ger ökade möjligheter

Coor i Sverige har under året förlängt avtal med kunder både inom de större IFM-kontrakten och inom enstaka tjänster. Ett aktivt samarbete med kunderna skapar förutsättningar för en hög omförhandlingsgrad.

Under året har Coor i Sverige förnyat avtal med ett flertal större kunder så som Ericsson, E.ON, Trafikverket, AB Volvo samt Volvo Cars.

Innovation i stora leveranser

Uppdraget till Karolinska Universitetssjukhuset i Solna gick in i full driftsättning under 2018. Karolinska Universitetssjukhuset bedriver sjukvård i absoluta framkant med högt ställda krav. Fortsatt utveckling av servicen till Ericsson innebär även ett ökat fokus på tekniska innovationer.

Passion för service

Coors verksamhet bygger på medarbetarna och det pågår ett omfattande initiativ inom hela bolaget som ska säkerställa att alla känner passion för det Coor gör, passion för service.

Läs om Sverige
Norge
Hide
”Passion för service handlar om det där lilla extra som vi gör för våra kunder varje dag.”

NIKOLAI UTHEIM

Landschef Norge

2 351 Nettoomsättning MSEK
150 Justerat EBITA MSEK
1 556 Antal medarbetare FTE
15% Av koncernens omsättning

Nyförvärv inom fastighet och lokalvård

Det har varit ett händelserikt år för Coor i Norge. Verksamheten i Norge utökades genom förvärv av OBOS Eiendomsdrift AS och West Facility Management AS. Coor Norge växte organiskt och genom förvärv med 23 procent.

Storebrand ny storkund

Coor har tecknat ett nytt femårigt IFM-avtal med Storebrand. Uppdraget innebär att Coor levererar tjänster som bevakning, servicecenter och reception, lokalvård samt drift och underhåll på Storebrands fastighetsbestånd.

Förlängda kundavtal

Även i Norge har omförhandlingarna av avtal som löper ut varit framgångsrika. Avtalet med Equinor (f.d. Statoil), ett av Nordens största IFM-uppdrag, förlängdes med två år. Coor förnyade även avtalet med Det Norske Veritas Eiendom.

Läs om Norge
Danmark
Hide
"Integrationen med Elite gjorde att vi gick från 900 till 3 600 medarbetare i Danmark,”

JØRGEN UTZON

Landschef Danmark

1 658 Nettoomsättning MSEK
64 Justerat EBITA MSEK
2 163 Antal medarbetare FTE
18% Av koncernens omsättning

Dubblerad storlek genom förvärv

Under året förvärvades Elite Miljø A/S, en av Danmarks ledande lokalvårdsleverantörer. Organisk och förvärvad tillväxt ger Coor i Danmark en ökning med 96 procent.

Större marknadsandel

Den danska organisationen har även vuxit organiskt genom nya avtal med Köpenhamns kommun som är en ny stor kund inom IFM. Andra nya kunder under året var bland annat: Århus Universitetssjukhus, Man Diesel & Turbo och Novo Nordisk.

Digitalisering påverkar arbetet

Digitaliseringen är en viktig faktor när vi utvecklar våra affärer. Ett bra exempel är kontraktet med Köpenhamns kommun där vi har ett uttalat uppdrag att effektivisera. Det har vi lyckats med genom en rad digitala lösningar, exempelvis sköts en del av kommunikationen mellan Coor och Köpenhamns kommun av robotteknologi.

Läs om Danmark
Finland
Hide
” Det är viktigt att stödja våra medarbetare så att de kan erbjuda bra service i den dagliga leveransen.”

MARCUS KARSTEN

Landschef Finland

694 Nettoomsättning MSEK
7 Justerat EBITA MSEK
1 047 Antal medarbetare FTE
7% Av koncernens omsättning

Fortsatt tillväxt i Finland

Den finska verksamheten fortsätter att utvecklas i positiv riktning med nya kunder och tillväxt främst inom lokalvårdssegmentet. Den organiska tillväxten uppgick till 19 procent.

Ny VD för Finland

Marcus Karsten tillträdde rollen som chef för Coor Finland den 1 oktober 2018. Marcus Karsten kommer närmast från rollen som VD för Bravida Finland.

Intern utveckling i fokus

Under året har den finska verksamheten satsat på intern utveckling genom utbildning av chefer och medarbetare. Coor i Finland har flera pågående initiativ och program, bland annat med fokus på hälsa och säkerhet.

Läs om Finland

Coors erbjudande

Allt fungerar med Coor

Coor erbjuder ett hundratal olika tjänster inom en rad olika serviceområden, allt ifrån enskilda lokalvårdsuppdrag till komplexa IFM-leveranser. Oavsett vilka tjänster som utförs är målet alltid att skapa en enklare vardag för bolagets kunder men när Coor ansvarar för alla tjänster i och omkring en byggnad blir synergieffekten maximal. Coor har då möjlighet att introducera tekniska lösningar på tvären och utveckla ständiga förbättringar hos kunden. 

Kontorsservice

Coors mål är att skapa en arbetsplats där våra kunder, deras medarbetare och gäster trivs. Det innebär bland annat bra mottagande i receptionen, gott kaffe, en påfylld fruktkorg, smidig post- och godshantering, att kopiatorerna fungerar, att kontorsmaterialet är påfyllt och att glödlamporna är bytta. Det är små men avgörande detaljer för en fungerande arbetsplats. Här kan Coor enkelt applicera sina smarta lösningar för en ökad kundnöjdhet, bland annat i form av sensorer som känner av beläggning av konferensrum samt inomhusklimat.

Kontorsservice

Konferensservice

Möten är en viktig del av arbetslivet. I vår konferensverksamhet ingår både Coors egna konferensanläggningar och konferensservice hos befintliga kunder. Vi ser till att våra kunder får en bra upplevelse under hela sitt möte och hjälper gärna till med specifika önskemål.

Konferensservice

Utemiljö

Utemiljön är det första som möter våra kunder och deras medarbetare under en arbetsdag. Coor ser till att buskar, gräsmattor och planteringar alltid är i toppskick. På vintern plogas och underhålls parkeringar och vägar. Allt för en trevlig och säker utemiljö.

Utemiljö

Säkerhet

Coor har lång erfarenhet av säkerhetslösningar för verksamheter med högt ställda säkerhetskrav. Bevakning, säkerhetsteknik, tillträdesskydd och brandskydd är exempel på några tjänster.

Säkerhet

Lokalvård

Det är kombinationen av den stora lokalvårdsleverantörens professionalism och den lokala aktörens engagemang som är Coors styrka. Coor har de resurser, metoder och den kompetens som krävs för att utföra många olika typer av lokalvårdsuppdrag; från kontorsstädning till mer avancerad lokalvård som rengöring av sjukhusmiljöer och renrum.

Lokalvård

Fastighet

Coor kan fastighetsservice – cirka 15 miljoner kvadratmeter fastighet underhålls av Coor runt om i Norden. Coor är en professionell samarbetspartner som alltid ser till att hitta en bra mix av felavhjälpande och planerat underhåll över tid, med målsättningen att optimera fastighetens kostnad över hela dess livscykel.

Fastighet

Mat och dryck

Coor driver ett stort antal restauranger i hela Norden. Nyckeln i denna verksamhet är lokal anpassning eftersom inget land eller region är den andra lik. Därför tas menyerna för Coors restauranger fram utifrån lokala råvaror och önskemål. Samtliga restauranger har fokus på hållbarhet och minskat matsvinn.

Mat och dryck

Mål och strategi Målstyrd verksamhet

Coor strävar efter att bedriva en ansvarsfull och långsiktigt hållbar verksamhet. Kunder, medarbetare, ägare och övriga intressenter ska kunna lita på att Coor sköter verksamheten professionellt, lönsamt, säkert och hållbart över tid. Ambitionen är att skapa värde i tre dimensioner: affärsmässigt, socialt och miljömässigt. Det innebär att verksamheten som bedrivs idag inte får kompromissa möjligheten att bedriva lönsam verksamhet i framtiden.


Organisk tillväxt

10%

Mål: 4-5%

Justerad EBITA-
marginal

5,2%

Mål: ~5,5%

Kassagenerering

97%

Mål: >90%

Kapitalstruktur

2,4

Mål: <3,0

Utdelning

4kr

Mål: ~50%

Organisk tillväxt
12108642
0
11%
3%
6%
10%
2015201620172018
Justerad EBITA-marginal
7654321
0
5,1%
6,0%
6,1%
5,2%
2015201620172018
Kassagenerering
12010080604020
0
115%
91%
103%
97%
2015201620172018
Kapitalstruktur
2.521.510.5
0
2,3
1,7
1,4
2,4
2015201620172018
Utdelning
43.532.521.510.5
0
2 kr
3 kr
4 kr
4 kr
2015201620172018

Hållbarhetnyantagna hållbarhetsmål

Coor har sedan tidigare tydliga mål uppsatta inom den affärsmässiga dimensionen, främst de finansiella målen för verksamheten. Coor har nu valt att ta nästa steg mot ett än mer hållbart företagande. Det innebär mer konkreta och mätbara mål även inom de sociala- och miljömässiga dimensionerna. Målen har utformats med utgångspunkt i bolagets triple bottom line och FNs globala mål. De antogs nyligen av Coors styrelse.

70

Hög kundnöjdhet

Målet är att Coor över tid ska hålla en hög grad av kundnöjdhet  ≥70.

≤3,5

inga olyckor eller långtids­sjukskrivningar

Målet är att sänka bolagets TRIF (Total Recorded Injury Frequency) till ≤3,5.

70

engagerade och motiverade medarberare

Målet är att Coor över tid ska hålla ett Motiverade Medarbetarindex på ≥70.

50%

lika möjligheter

Målet är att könsfördelningen på chefsnivå inom Coor skall vara 50/50. 

50%

minskade utsläpp

Coor ska bidra till minskade utsläpp av växthusgaser, målsättningen är att minska bolagets belastning med 50%.

Bolagsstyrning Presentation av styrelse och ledning

Hide

Mats Granryd

Styrelseledamot sedan 2016. Styrelseordförande sedan 2017. Medlem i projektutskottet och ersättningsutskottet.

FÖDD: 1962

UTBILDNING: Civilingenjörsexamen
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

ARBETSLIVSERFARENHET: VD Tele2 Group, Marknadsbolagschef i Ericsson Indien, UK, Nord Europa & Central Asien och Nord Afrika, Ansvarig for Supply och  Logistic inom gruppen Ericsson. Konsult Arrigo och Andersen Consulting.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Director General GSMA. Styrelseledamot i Swedbank.

AKTIEÄGANDE: 10 000 aktier.

Hide

Anders Ehrling

Styrelseledamot sedan 2017. Medlem i projektutskottet.

FÖDD: 1959

UTBILDNING: Civilekonomexamen,
Handelshögskolan i Stockholm.

ARBETSLIVSERFARENHET: 23 år inom SAS varav de avslutande 5 åren som VD SAS Sverige, Koncernchef och VD Scandic Hotels AB, Koncernchef och VD Braathens Aviation AB.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseordförande i Unlimited Travel Group UTG AB, A-atsastus Group OY, Helsa Vårdutveckling Sverige AB samt styrelsemedlem i Parks&Resorts
Scandinavia AB, West Atlantic AB och Dreamtrooper AB.

AKTIEÄGANDE: 0 

Hide

Mats Jönsson

Styrelseledamot sedan 2000. Medlem i projektutskottet.

FÖDD: 1957

UTBILDNING: Civilingenjörsexamen,
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

ARBETSLIVSERFARENHET: VD och koncernchef i Coor Service Management. Olika befattningar inom Skanska inklusive VD och koncernchef Skanska Services.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseordförande i Logent Holding AB och Lekolar B. Styrelseledamot i NCC AB och Assemblin Holding AB. 

AKTIEÄGANDE: 329 155 aktier. 

Hide

Monica Lindstedt

Styrelseledamot sedan 2015. Medlem i ersättningsutskottet.

FÖDD: 1953

UTBILDNING: Civilekonom och doktorandstudier i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.

ARBETSLIVSERFARENHET: VD och grundare av Hemfrid i Sverige AB och medgrundare av Tidnings AB Metro. VD Tidningen Folket Eskilstuna, Bonniers Fackpressförlag, Eductus AB och Previa AB.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseordförande i Hemfrid i Sverige AB. Styrelseledamot i Apotea AB, Studieförbundet  Näringsliv och Samhälle, Sveriges Television AB och Tysk- Svenska Handelskammaren.

AKTIEÄGANDE: 10 000 aktier. 

Hide

Kristina Shauman

Styrelseledamot sedan 2015. Ordförande i revisionsutskottet samt medlem i ersättningsutskottet.

FÖDD: 1965

UTBILDNING: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

ARBETSLIVSERFARENHET: Grundare, konsultbolaget Calea AB. Ekonomi- och  finansdirektör Apoteket AB, Carnegie Group och OMX AB. Group Treasurer,
OMX AB. Vice President, Corporate Finance och Group Treasurer Investor AB.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: VD och styrelseledamot i Calea AB. Styrelseledamot i BEWiSynbra Group AB, BillerudKorsnäs AB, ÅF AB, Orexo AB,  Nordic Entertainment Group AB, och Ellos Group Holding AB.

AKTIEÄGANDE: 10 000 aktier. 

Hide

Heidi Skaaret

Styrelseledamot sedan 2016. Medlem i revisionsutskottet.

FÖDD: 1961

UTBILDNING: Civilekonomexamen,
University of Washington, USA.

ARBETSLIVSERFARENHET: VD Lindorff AS och EVP Lindorff Group AB, VD IKANO Bank Norge, Bankchef DNB ASA. 

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Chief Operating Officer Storebrand ASA.  Styrelseordförande i Storebrand Bank ASA, Storebrand Forsikring AS og Storebrand Helseforsikring AS.

AKTIEÄGANDE:

Hide

Mikael Stöhr

Styrelseledamot, VD och koncernchef sedan 2013

FÖDD: 1970

UTBILDNING: Juristexamen, Lunds Universitet.

ARBETSLIVSERFARENHET: Koncernchef och VD, Green Cargo AB och Axindustries AB. Vice koncernchef, AxelJohnson International AB.  Handelssekreterare, Exportrådet i  Ryssland. Konsult, McKinsey & Company. Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseledamot i SJ AB och
Ambea AB.

AKTIEÄGANDE: 78 947 aktier och 90 000 köpoptioner.

ARBETSTAGARREPRESENTANTER

Hide

Glenn Evans

Styrelseledamot sedan 2013

FÖDD: 1959

Arbetstagarrepresentant.

Hide

Linus Johansson

Styrelseledamot sedan 2018

FÖDD: 1989

Arbetstagarrepresentant.

Hide

Pier Karlevall

Styrelseledamot sedan 2016

FÖDD: 1954

Arbetstagarrepresentant.

Hide

Rikard Milde

Styrelsesuppleant sedan 2016.

FÖDD: 1967

Arbetstagarrepresentant.

Hide

Mikael Stöhr

Styrelseledamot, VD och koncernchef sedan 2013.

FÖDD: 1970

UTBILDNING: Juristexamen, Lunds Universitet.

ARBETSLIVSERFARENHET: Koncernchef och VD, Green Cargo AB och Axindustries AB. Vice koncernchef, AxelJohnson International AB.  Handelssekreterare, Exportrådet i  Ryssland. Konsult, McKinsey & Company. Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseledamot i SJ AB och
Ambea AB.

AKTIEÄGANDE: 78 947 aktier och 90 000 köpoptioner.

Hide

Anders Asplund

HR-chef sedan 2000.

FÖDD: 1955

UTBILDNING: Socionomexamen från Stockholms Universitet.

ARBETSLIVSERFARENHET: HRchef,
ASG och Ohlsson&Skarne. Chef Management Planning Development, Skanska AB.

AKTIEÄGANDE: 38 598 aktier
och 27 500 köpoptioner.

Hide

Klas Elmberg

Vice vd för Coor Sverige sedan 2016.

FÖDD: 1974

UTBILDNING: Magisterexamen i internationell företagsekonomi, Handelshögskolan i Göteborg.

ARBETSLIVSERFARENHET: Flertal olika roller inom Coor bl.a. som VD för Coor Norge och Affärenhetschef i Coor Sverige, Managementkonsult, Accenture. Controller, Saab Automobile.

AKTIEÄGANDE: 20 268 aktier
och 27 500 köpoptioner.

Hide

Annacarin Grandin

Chef för verksamheten i Sverige sedan 2016.

FÖDD: 1967

UTBILDNING: Civilekonomexamen,
Stockholms Universitet/
Högskolan i Gävle/Sandviken.

ARBETSLIVSERFARENHET: Flera roller i Coor bl.a. som VD Coor Norge, Veolia (f.d. Dalkia) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseledamot i CRAMO.

AKTIEÄGANDE: 34 704 aktier och 27 500 köpoptioner.

Hide

Marcus Karsten

Chef för verksamheten i Finland sedan 1 oktober 2018.

FÖDD: 1966

UTBILDNING: Ekonomiemagister,
Universitetet Åbo Akademi.

ARBETSLIVSERFARENHET: VD Bravida Finland, VD Lemminkäinen Talotekniikka,
VD Tekmanni Service, Affärsenhetschef Siemens.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseledamot i Oy Hedengren
Ab och i Finlands Handbollsförbund.

AKTIEÄGANDE: 2 750 aktier och 27 500 köpoptioner.

Hide

Jens Ebbe Rasmussen

Chef Affärsutveckling & Försäljning sedan 2009.

FÖDD: 1968

UTBILDNING: Magisterexamen i företagsekonomi och nationalekonomi,
Lunds Universitet. Finance, École supérieure de commerce de Paris. Kadett,
Pansarofficershögskolan Skövde.

ARBETSLIVSERFARENHET: Managementkonsult, McKinsey & Company. Fixed Income Department, Unibank Markets (Nordea). Konsult/Extern  rådgivare, Fruktbudet.

AKTIEÄGANDE: 61 213 aktier.

Hide

Erik Strümpel

Chefsjurist sedan 2006.

FÖDD: 1970

UTBILDNING: Juristexamen, Lunds Universitet. IFL Executive Education, Handelshögskolan i Stockholm.

ARBETSLIVSERFARENHET: Advokat, Linklaters Advokatbyrå. Notarie, Handens tingsrätt.

AKTIEÄGANDE: 2 999 aktier och 27 500 köpoptioner.

Hide

Olof Stålnacke

CFO sedan 2009, IR-chef sedan 2016.

FÖDD: 1965

UTBILDNING: Magisterexamen i finansiell ekonomi och internationell företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.

ARBETSLIVSERFARENHET: Ekonomichef, The Absolut Company, V&S-koncernen. Flera ekonomichefsroller och managementkonsult, McKinsey & Company.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseledamot och Kassaförvaltare, Ericastiftelsen.

AKTIEÄGANDE: 82 929 aktier och 27 500 köpoptioner.

Hide

Nikolai Utheim

Chef för verksamheten i Norge sedan 2016.

FÖDD: 1975

UTBILDNING: Civilekonom med inriktning mot finans, Norwegian School of Management (BI) and Copenhagen Business School.

ARBETSLIVSERFARENHET: PwC (Transaction related work), Statoil Norge AS (Chief controlling and Strategy  Projects, deputy CFO).

AKTIEÄGANDE: 8 000 aktier och 27 500 köpoptioner.

Hide

Jørgen Utzon

Chef för verksamheten i Danmark sedan 2001.

FÖDD: 1961

UTBILDNING: Magisterexamen i företagsekonomi, Copenhagen Business School. Executive Program, International Institute for Management Development,
Lausanne.

ARBETSLIVSERFARENHET: VD, Strax Nordic, Logistics Manager och Service Director, Xerox Danmark. Olika managementfunktioner, Rockwool.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Ordförande i Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) och styrelseledamot i DI Service (Dansk Industri). Ledamot i Nordomatic AB och i dominus A/S.

AKTIEÄGANDE: 50 000 aktier. 

Hide

Rikard Wannerholt

Chef Verksamhetsutveckling sedan 2013.

FÖDD: 1962

UTBILDNING: Civilekonomexamen,
Lunds Universitet. Advanced Management Program, Handelshögskolan i Stockholm. International Executive Program, IESE Business School, Navarra, Barcelona.

ARBETSLIVSERFARENHET: VD, Sun Microsystems Sverige. VD och koncernchef, Addici. Executive Vice President, EDB Business Partner.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Ordförande i Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) och styrelseledamot i DI Service (Dansk Industri). Ledamot i Nordomatic AB och i dominus A/S.

AKTIEÄGANDE: 22 746 aktier och 27 500 köpoptioner.

Hide

Magdalena Öhrn

Kommunikationschef sedan 2018.

FÖDD: 1966

UTBILDNING: Fil kand. i informationsvetenskap, Uppsala Universitet samt Poppius journalistskola.

ARBETSLIVSERFARENHET: Informationschef, Ving, Byråchef, kundansvarig projektledare samt diverse andra roller på Prime PR, Projektledare, Rikta kommunikation, Presschef, TV3.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseledamot New Hope
Reseindustrins barnfond.

AKTIEÄGANDE: 1 500 aktier och 10 000 köpoptioner.